ร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้

หลักการของธนาคารต้นไม้
1. ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกย่อมต้องเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ์
2. ต้นไม้ควรได้รับการรับรองให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต (บนหลักการทรัพย์และสิทธิของประชาชน)
3. ควรมีองค์กรบริหารจัดการต้นไม้และไม้ที่มาจากประชาชนผู้ปลูกต้นไม้ และกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ของประชาชน ควรเป็นการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ ไม่ใช่ควบคุมบังคับ(บนหลักการการจัดการโดยประชาชน)
4. ควรมีกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกดูแลรักษาและจัดการผลผลิตไม้(บนหลักการเพื่อประชาชน) ที่มาจากกิจการเกี่ยวกับไม้ และสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐ

 

เอกสารร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ พ.ศ..... ปรับปรุงปี2560