ธนาคารต้นไม้ สาขา

สระแก้ว

521/3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน