ธนาคารต้นไม้ สาขา

คลองตาสูตร

54/1 หมู่ที่ 15 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน