ธนาคารต้นไม้ สาขา

สระยายโสม

9 หมู่ที่ 8 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน