ธนาคารต้นไม้ สาขา

คลองไผ่

60 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน