ธนาคารต้นไม้ สาขา

กกแดง

26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน