ธนาคารต้นไม้ สาขา

ปทุมรัตน์

17 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน