ธนาคารต้นไม้ สาขา

โพนทอง

41 หมู่ที่ 5 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน