ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านชาด

99 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน