ธนาคารต้นไม้ สาขา

โพนสูงสวัสดี

132 หมู่ที่ 11 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน