ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านบ่อปัทม์

74 หมู่ที่ 4 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน