ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านตาดน้ำพุ

56 หมู่ที่ 8 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน