ธนาคารต้นไม้ สาขา

เมืองพาน

317 หมู่ที่ 23 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน