ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านหงาว

85 หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน