ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านปางค่า

56/2 หมู่ที่ 8 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน