ธนาคารต้นไม้ สาขา

แม่กรณ์

249/3 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน