ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านหนองก๋าย

129 หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน