ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านอ้อย

52/2 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน