ธนาคารต้นไม้ สาขา

ทุ่งจำเริง

บ้านทุ่งจำเริง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน