ธนาคารต้นไม้ สาขา

ตำบลป่าแลวหลวง

148 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน