ธนาคารต้นไม้ สาขา

บัวใหญ่

64 หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน