ธนาคารต้นไม้ สาขา

สะเนียน 1

99 หมู่ที่ 13 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน