ธนาคารต้นไม้ สาขา

ตำบลไหล่น่าน กลุ่ม 2

หมู่ที่ 5 18 บ้านห้วยสอน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน