ธนาคารต้นไม้ สาขา

สาขา 3 อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

38 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน