ธนาคารต้นไม้ สาขา

ป่าซาง สาขากลุ่ม 3 ดอนตัน

จังหวัดพะเยา

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน