ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านดอนกว้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน