ธนาคารต้นไม้ สาขา

ต้นขนุน

หมู่ที่ 5 บ้านต้นขนุน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน