ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านเหล่าป่าผึ้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน