ธนาคารต้นไม้ สาขา

เวียงต้า

หมู่ที่ 7 บ้านหังฝาย ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน