ธนาคารต้นไม้ สาขา

นาสัก

159 หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน