ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านผึ่ง-สบเฟื่อง

จังหวัดลำปาง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน