ธนาคารต้นไม้ สาขา

ป่าแดด 1

90 หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน