ธนาคารต้นไม้ สาขา

แม่เมาะ 1 (บ้านห้วยรากไม้)

46 หมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน