ธนาคารต้นไม้ สาขา

สาขาแม่เมาะ 5 ตำบล

หมู่ที่ 1 186/1 บ้านห้วยเป็ด ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน