ธนาคารต้นไม้ สาขา

น้ำอ่าง

82 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน