ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านเนินสะแก

หมู่ที่ 6 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน