ธนาคารต้นไม้ สาขา

คลองสีฟัน

150 หมู่ที่ 8 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน