ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านไร่นาเจริญ(หนองอ้อ)

หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน