ธนาคารต้นไม้ สาขา

แม่วงก์

2 (โรงเรียนชาวนา) หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน