ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านคา

87/1 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน