ธนาคารต้นไม้ สาขา

กะเปอร์

11 หมู่ที่ 4 บ.วังกุ่ม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน