ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านกรูด

162 หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน