ธนาคารต้นไม้ สาขา

ท่าสะท้อน

หมู่ที่ 11 บ.น้ำทรัพย์ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน