ธนาคารต้นไม้ สาขา

ถ้ำสิงขร

63/2 หมู่ที่ 5 บ้านทับสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน