ธนาคารต้นไม้ สาขา

ตาปีสินปุน

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งหญ้าแดง ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน