ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านนิคมฯ 1

หมู่ที่ 5 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน