ธนาคารต้นไม้ สาขา

บางสวรรค์

158 หมู่ที่ 14 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน