ธนาคารต้นไม้ สาขา

ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม

99  หมู่ที่ 6 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน