ธนาคารต้นไม้ สาขา

ตำบลดอนทราย

หมู่ที่ 11 บ้านจันนาตก ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน