เฉียงพร้านางแอ เขียงพร้านางแอ

คอแห้ง บงนั่ง บงมัน สีฟันนางแอ สันพร้านางแอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carallia brachiata Merr. | Family :